വെറും രണ്ടു ശതമാനം പലിശക്ക് വീട് വെക്കാൻ ലോൺ .വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ടോളൂ

ഈ പോസ്റ്റ് ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട പകരം ഇത് ഷെയർ ചെയ്തു എല്ലാവരിലും എത്തിക്കു. വെറും 2% പലിശയ്ക്കു ഭവനവായ്പ.2.40 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി നേടാം. പരമാവധി തിരിച്ചടവു കാലാവധി 20 വർഷം.ഏവരുടേയും

Read more